+359 883 553 655 info@el-engineering.com

ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ПРОУЧВАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

ПРОУЧВАНЕ

ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предлага предпроектно проучване и анализ на технико-икономическата и нормативна база, идейни и концептуални проекти, оценка на възможностите за постигане на оптимални резултати съобразно инвеститорския интерес.

КОНСУЛТИРАНЕ

Чрез консултациите ние разработваме и внедряваме технически и организационни решения, въвеждаме иновации, постигаме увеличаване на потенциала на инвестицията и драстично намаляване на разходите. Правилно интерпретираме приложимостта на различни нормативни изисквания и стандарти.

ПРОЕКТИРАНЕ И ИНЖЕНЕРИНГ

ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ИЗГОТВЯ ИДЕЙНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТНИ ПРОЕКТИ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ:
– Електро – ЕЛ
– Слаботокови инсталации – СЛ
– Архитектурна – АРХ
– Геодезия – ГЕО
– Строителни конструкции – СК
– Технологична – ТЕХ
– Водопровод и Канализация – ВиК
– Отопление, вентилация и климатизация – ОВиК
– Пътища – ПЪТНА
– Вертикална планировка – ВП
– Пожарна Безопасност – ПБ
– План за безопасност и здраве – ПБЗ
– План за усвояване на строителните отпадъци – ПУСО

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ, КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ОФЕРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД изготвя количествени сметки, количествено-стойностни сметки, ценообразуване, офериране и отчитане съгласно УСН в целия инвестиционен процес при изпълнение на нови проекти, строителство, ремонт, реконструкция, модернизация на сгради и съоръжения. Изготвя технически спецификации, подробни количествени сметки, графици за изпълнение на СМР и движение на работната ръка, анализи и анализни цени.

АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Осъществяваме контрол на строителния процес и изготвяме необходимите документи – от идейния проект до въвеждането на обекта в експлоатация. Квалифицирани специалисти по съответните проектни части стриктно следят за качеството както на използваните материали, така и на извършването на самата строително-монтажна работа. Нашите технически лица изискват протоколи, гарантиращи безопасността на изпълнените инсталации и съставят необходимите актове в съответствие с действащите нормативни документи.

СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ

Строителството е сложен процес, при който се изисква спазването на законово установени изисквания като безопасност при пожар, опазване на здравето и живота на гражданите, безопасна експлоатация, защита от шум и опазване на околната среда, енергийна ефективност. За да се осигури ефективното прилагане на тези изисквания ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД поема задължението за съставянето и издаването на необходимите актове и протоколи. Всеки от тях доказва изпълнението на определени изисквания към проекта и обекта.

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ, ЕЛ МОНТАЖ И ИЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА:

ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД предлага електроизграждане (вътрешни и външни електрически инсталации), ел. монтаж (окабеляване, ключове, контакти, електрически табла, осветителни тела, заземителна инсталация, мълниезащитна инсталация), ремонт и поддръжка на електрически инсталации и мрежи.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:

• Подготовка на тръжни документи.
• Професионален подбор на подизпълнители.
• Изготвяне на становища за електроразпределителните дружества ЕРП (ЕВН, ЧЕЗ, Енерго-Про), ВиК, Топлофикация, Зелени системи, Пътни системи и съоръжения и др.
• Изготвяне на доклади за състоянието на инсталациите, внедряване на мерки за енергийна ефективност (LED осветление), мониторинг на инсталациите и следене и оптимизиране на електрическата консумация.

ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ:

• Проектиране и монтаж на електрически инсталации за жилищни, обществени и административни сгради (магазини, офиси, заведения, хотели, паркинги, подземни и надземни гаражи)
• Проектиране и монтаж на електрически инсталации за промишлени и индустриални обекти (производствени сгради, работилници, открити и закрити складове, бензиностанции и газ-станции, котелни, авто- и ЖП- разтоварища)
• Проектиране и монтаж на външни електрозахранвания (трафопостове, кабелни линии СрН и НН)
• Проектиране/ретрофит и монтаж на разпределителни уредби РУ 20 kV (КРУ, трафопостове, мачтови трансформаторни постове МТП, възлови станции ВСТ, въздушно-кабелни преходи)
• Проектиране и монтаж на електрически инсталации за помпени станции, пречиствателни станции, абонатни станции
• Проектиране на тръбни канални мрежи от всякакъв тип
• Проектиране и монтаж на парково и улично осветление, художествено осветление, осветление на паметници, басейни и фонтани
• Проектиране/ретрофит и монтаж на електроразпределителни табла, електромерни табла, главни разпределителни табла (ГРТ), одобрени от електроразпределителните дружества (ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-Про)
• Проектиране/ретрофит и монтаж на табла за управление, компенсиране на реактивна енергия
• Проектиране/ретрофит/изместване на въздушни електропроводни линии НН, СрН и ВН
• Проектиране на автономни(за собствени нужди), свързани с мрежата и хибридни слънчеви/соларни/фотоволтаични централи (ФЕЦ, ФвЕЦ)
• Проектиране на системи за съхранение на енергията (Energy Storage Systems) – презареждаеми батерии, флуидни батерии и др.
• Проектиране на водни електрически централи (ВЕЦ)
• Проектиране на вятърни електрически централи (ВяЕЦ)
• Проекти/схеми за ПУП ПРЗ
• Проектиране и монтаж на електрически инсталации за пожароопасна среда, взривозащитни инсталации
• Проектиране на структурно окабеляване, шинопроводи, еднолинейни схеми, блок схеми
• Проектиране на източници на резервно захранване – UPS, дизелови генератори, АВР
• Проектиране и монтаж на заземителни инсталации, катодни защити, катодни отводители
• Проектиране и монтаж на мълниезащитни инсталации
• Проектиране и монтаж на слаботокови инсталации – пожаро-известителна, газо-известителна инсталация, видеонаблюдение, компютърни мрежи, интернет, ТВ, охранителна инсталация, контрол на достъп, BMS, SCADA